در جواب دوست و همکار عزیز،متاسفانه امکان تایید نطرتون نبود!

مردی از دیوانه ای پرسید اسم اعظم خدای را میدانی؟

دیوانه گفت نام اعظم خدا نان است اما این را در جایی نمی توان گفت!

مرد گفت:نادان شرم کن... چگونه اسم اعظم خدا نان است؟!

دیوانه گفت:در قحطی نیشابور بیست شبانه روز می گشتم

نه هیچ جایی صدای اذان شنیدم و نه درِ هیچ مسجدی را باز دیدم

«از آنجا بود که فهمیدم نام اعظم خداوبنیاد دین و مایه ی اتحاد مردم

نان است»

شیخ عطار نیشابوری

/ 0 نظر / 15 بازدید