نگارش راهنمایی و متوسطه

نگارش 9.8 سیستم متوسطه (دانا) و 4 سیستم راهنمایی آمد

اضافه شدن چاپ روکش، فهرست دانش آموزان و فرم انسداد دفتر امتحانات در بخش صدور و چاپ کارنامه

·         آخرین تغییرات جدول مدارس و ...

·         آخرین تغییرات در بخش نقل و انتقالات

 

/ 0 نظر / 12 بازدید