پیام تبریک

در پیام تبریک رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به

مردم شناسان ایران آمده:

دانش مردم‌شناسی ایران در کوششی نستوه و خستگی‌ناپذیر، از تلاش‌های آغازین و

سترگ خود در سفرهای فرهنگی و کتاب‌های بی‌بدیل ابوریحان بیرونی تا تلاش‌های

مردم‌شناسان معاصر؛ عمق، شکوه، تنوع و تکثر میراث فرهنگی کشورمان را به سهم

خویش آشکار ساخته است. بی‌شک، اهمیت این تلاش، در استحکام هویت ایرانی

غیرقابل انکار است. 

روز مردم‌شناسی را به شما، مردم‌شناس و دانش‌پژوه گرانمایه شادباش گفته و تلاش

شما را در شناخت فرهنگ‌های سرزمین خویش می‌ستاییم. این شادباش را با امید به

پرباری افزون‌تر مطالعات مردم‌شناختی در ایران همراه می‌سازیم و قلم‌هایی بارور از

دانش، خرد و معرفت را برای مردم‌شناسان ایران زمین آرزو می‌کنیم.»

/ 0 نظر / 12 بازدید