پرسنل مجتمع حکیم

حسین زارعی     مدیر مجتمع

منصور احمدلو     معاون اجرایی

وحید حیدری       معاون پرورشی

عزیزا..قربانی       معاون دبیر آموزشگاه امام صادق(سرچال)

فریبا عباسی       معاون آموزگار دبستان حدیبیه(بصری)

فوزیه محمدی       معاون آموزشگاه نور(لنجرود)

/ 0 نظر / 5 بازدید