به بهانه روز شعر وادب پارسی ،روز بزرگداشت استاد شهریار

برداشت پرده شمعم وپروانه پر گرفت

        بازار شوق پردگیان باز در گرفت

  شمع طرب شکفت در اغوش اشک واه

        ابری به هم برامد وماهی به برگرفت

  زین خوشترت کجاخبری در زند که دوست

        سر بی خبر به مازد ازما خبر گرفت

  بار غمی که شانه تهی کرد از او فلک

     این زلف وشانه خواهد از دوش برگرفت

   یک تار موی او به دو عالم نمیدهند

        با عشقش این معامله گفتیم وسر گرفت

   چشمک زند ستاره صفت با نسیم صبح

        شمع دلی که دامن اه سحر گرفت

  چون شعر خواجه تازه وتر بود شهریار

     شعر تو هم که درس خود از چشم تر گرفت

/ 0 نظر / 16 بازدید