آیین نامه امتحانات

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش فصل اول- هدف : در آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ، ارزشیابی از فعالیت های آموزشی و پرورشی از وظایف معلمان است که به منظور کارآیی و اثر بخشی مدارس و مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند یاددهی و یادگیری جهت نیل به هدفهای زیر انجام می پذیرد . 1- ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان . 2- آگاه ساختن دانش آموزان از میزان پیشرفت تحصیلی و تربیتی خود و نیز مطلع ساختن اولیای آنان از وضعیت تحصیلی فرزندانشان . 3- پرورش استعدادها و پرورش روحیه تلاش ، ابتکار و رقابتهای سالم در دانش آموزان . 4- حصول اطمینان از تحقق شرایط لازم به منظور ارتقای دانش آموزان به پایه تحصیلی بالاتر . 5- بدست آوردن قسمتی از اطلاعات مورد نیاز برای ارزشیابی از کیفیت و محتوای برنامه های آموزشی ، روشها و وسایل تدریس و کار مدارس . 6- تشخیص استعدادها و علائق دانش آموزان به منظور راهنمایی آنان در فعالیتهای آینده . فصل دوم- کلیات : ماده 1- امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در دو نوبت برگزار می شود ، امتحانات نوبت اول لغایت دهم بهمن ماه و امتحانات نوبت دوم لغایت پایان خرداد ماه هر سال برگزار خواهد شد . در ایام امتحانات نوبت اول کلاسهای درس دایر خواهد بود . در امتحانات نوبت دوم دایر بودن کلاسهای درس الزامی نیست . تبصره 1- امتحان پایانی نوبت اول از مطالب تدریس شده همان نوبت و امتحان نوبت دوم از تمام محتوای کتاب درسی به عمل می آید . تبصره 2- نمره امتحان هر درس در نوبت اول با احتساب ضریب یک و در نوبت دوم با احتساب ضریب 2 در کارنامه درج می گردد . ماده 2- نمره امتحان هر درس در هر نوبت میانگین نمره امتحان پایانی و نمره ارزشیابی مستمر همان نوبت خواهد بود که بر مبنای 20 مشخص می شود . ضمناً چنانچه نمره دانش آموزی پس از محاسبه میانگین نمره ارزشیابی مستمر و پایانی در هر یک از نوبتهای امتحانی داخلی به صورت اعشاری بود معلم مربوطه می تواند با توجه به وضعیت درسی دانش آموز در کلاس به هر نحو که صلاح می داند نمره وی را سرراست کند . تبصره 1- نمره ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموز در فعالیتهای یادگیری از طریق بررسی تکالیف درسی ، انجام پرسشهای تدریجی ، بررسی فعالیت های مرتبط با درس خارج از کلاس و نظایر آن تعیین می شود و حداقل 5 نمره از نمره ارزشیابی مستمر به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد . معلم موظف است حداکثر ده روز قبل از برگزاری امتحانات هر نوبت نمره ارزشیابی مستمر را به دفتر مدرسه تحویل دهد . ضمناً معلمان باید نمره های ثبت شده در دفتر خصوصی را در صورت مرخصی یا انتقال از طریق مدرسه به معلم جدید تحویل دهند . تبصره 2- نمره امتحانی نوبت شهریور ماه صرفاً بر مبنای امتحان پایانی خواهد بود و نمره ارزشیابی مستمر دخالت نخواهد داشت . تبصره 3- درامتحان نهایی پایه سوم راهنمایی تحصیلی به شرطی نمره ارزشیابی مستمر نوبت دوم مؤثر خواهد بود که نمره امتحان پایانی کمتر از هفت نباشد . تبصره 4- دانش آموزی که به علت غیبت موجه (ثبت نام بدون حضور در کلاس با مجوز کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش ، بیماری و نظایر آن) در طول هر یک از نوبتهای امتحانی اول و دوم فاقد نمره ارزشیابی مستمر است و لیکن در امتحانات پایانی نوبت های مذکور دارای نمره امتحانی است ، نمره امتحان پایانی وی عیناً به جای نمره ارزشیابی مستمر منظور می گردد . تبصره 5- نمره ارزشیابی مستمر دانش آموزی که قبل از برگزاری امتحانات پایانی با رعایت مقررات از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شود ، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشیابی های وی و ارزشیابی های معلم مدرسه قبلی (در صورت وجود) تعیین می شود . تبصره 6- مدیر مدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل یک بار (حدود یکماه قبل از امتحانات) دانش آموز و ولی وی را از نتایج ارزشیابی مستمر هر درس مطلع نماید . ماده 3- نمره امتحان دانش آموزان در هر درس در نوبت های اول و دوم توسط معلم بر اساس نمره ارزشیابی مستمر و نمره امتحان پایانی تعیین می شود این نمره بوسیله معلم در لیست نمره ها ثبت و امضاء می شود و حداکثر 10روز بعد از خاتمه امتحانات هر نوبت تسلیم دفتر مدرسه می گردد . ماده 4- نمره های امتحانی نوبت های اول ، دوم و تجدیدی و نمره انضباط حداکثر یک ماه پس از خاتمه امتحانات هر نوبت در دفتر امتحانات پلمپ شدۀ مدرسه و کارنامه تحصیلی دانش آموزان در ستونهای جداگانه و بدون خدشه و قلم خوردگی با جوهر مشکی و با دقّت ثبت می شود . تبصره 1- نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه و مسؤول ثبت نمرات در ذیل کارنامه دانش آموزان و دفتر امتحانات درج و حداکثر یک ماه پس از اعلام نتیجه قطعی امتحانات هر دانش آموز به امضای مدیر و مسؤول ثبت نمرات می رسد و با مهر مدرسه مهر می گردد. تبصره 2- نمونۀ دفتر امتحانات و کارنامۀ تحصیلی دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و پس از تأیید کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به مناطق آموزشی کشور ابلاغ می شود . ماده 5- دفتر امتحانات مدرسه باید حداکثر دو ماه پس از پایان سال تحصیلی توسط فردی که از سوی اداره آموزش و پرورش مأمور می شود بررسی ، مسدود ، مهر و امضاء گردد . ماده 6- چنانچه معلم مربوط ظرف یک هفته پس از انجام هر امتحان ، به هر علتی اوراق امتحانی را تصحیح نکند ، مدیر مدرسه ضمن گزارش موضوع به ادارۀ متبوع باید به تشخیص خود اوراق امتحانی را جهت تصحیح در اختیار یکی از معلمان واجد شرایط قرار دهد . ماده 7- اوراق امتحانات خرداد ، شهریور و دی ماه در امتحانات داخلی به مدت شش ماه و در امتحانات نهایی به مدت یک سال نگهداری و سپس برابر مقررات امحاء می شود ، ولی دفاتر امتحانی و لیست اصلی نمره ها جزو مدارک تحصیلی محسوب می شود و لازم است به طور دائم نگهداری شود . در ضمن کارنامه تحصیلی دانش آموز نیز تا مدتی که برابر مقررات تحویل ولی وی نشده است باید در مدرسه حفظ گردد .1 1- به استناد رأی صادره در ششصد و شصت و سومین جلسه شورای عالی آموزش مورخ 31/3/80 که طی شماره 8/792/120مورخ3/4/80 ابلاغ شده است . ضمناً برابر اعلام نظر دویست و سی و هفتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/6/79 نگهداری و امحاء اوراق امتحانی پایه پنجم ابتدایی همانند پایه های داخلی دورۀ مذکور خواهد بود . ماده 8- در هر نوبت به هر دانش آموز بر اساس رفتار ، اخلاق ، رعایت موازین اسلامی ، رعایت اصول بهداشت و نظافت شخصی ، کیفیت حضور و غیاب و رعایت مقررات مدرسه یک نمره انضباط داده می شود . نمره انضباط در محاسبۀ معدل امتحانات منظور نمی شود ولی در کارنامه تحصیلی و دفتر امتحانات درج می گردد . معدل نمره های انضباط نوبت اول و دوم پایه سوم راهنمایی تحصیلی به صورت یک نمره مستقل در گواهینامه پایان تحصیلات دورۀ سه ساله راهنمایی تحصیلی ثبت می شود . تبصره 1- نمره انضباط دانش آموز در هر نوبت امتحانی بدین طریق بدست می آید که کلیه معلمان همزمان با نمرات امتحانی پایان هر نوبت یک نمره انضباط برای هر یک از دانش آموزان کلاس خود به دفتر مدرسه تسلیم می نمایند . دفتر مدرسه معدل این نمره ها را به عنوان نمره انضباط معلمان در نظر می گیرد . ضمناً مدیر و معاونان مدرسه نیز به طور مشترک یک نمره انضباط برای هر دانش آموز به دفتر مدرسه تسلیم می کنند . میانگین دو نمره مذکور ، نمره انضباط دانش آموز در هر نوبت خواهد بود . تبصره 2- برای دانش آموزانی که از جهش تحصیلی استفاده می کنند نمره انضباط منظور نمی گردد . ماده 9- برای دارندگان نقص عضو مؤثر در امتحانات کتبی ، شفاهی و عملی مدیر مدرسه یا رئیس هیأت ممتحنه حوزۀ اجرا با اطلاع اداره آموزش و پرورش متبوع ، تسهیلاتی متناسب با نقص عضو فراهم می نماید و در صورت لزوم از امتحان دروس عملی که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشند معاف می شوند . در چنین صورتی اگر درس یا دروس مذکور دو نوع امتحان داشته باشد (شفاهی ـ عملی) برای امتحان غیر عملی نمرۀ 20 منظور می شود و اگر امتحان درس صرفاً عملی باشد نمره ای منظور نخواهد شد ، در این حالت صورت جلسه ای به امضای مدیر و دو نفر از معلمان در امتحانات داخلی و یا رئیس هیأت ممتحنه و دو نفر از اعضای آن هیأت در امتحانات نهایی تنظیم می شود . تسهیلات انجام شده مستند به این ماده را توضیح می دهند و موضوع باید در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و کارنامۀ تحصیلی این قبیل دانش آموزان درج شود . تبصره 1ـ مدیر مدرسه موظف است دانش آموزان شرکت کننده در امتحان نهایی مشمول این ماده را کتباً به رئیس هیأت ممتحنه معرفی نماید . تبصره 2- چنانچه دانش آموزی در زمان برگزاری امتحانات و یا قبل از آن دچار سانحه ای شود به نحوی که قادر به نوشتن نباشد ، می تواند از منشی مناسبی که از طرف مدیر مدرسه در امتحانات داخلی و رئیس هیأت ممتحنه در امتحانات نهایی تعیین می شود استفاده نماید . ماده 10- امتحان تعلیمات دینی دانش آموزان اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی برابر شیوه نامه های وزارت آموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفاتر امتحانی و کارنامه آنان قید می شود . ضمناً در صورت تمایل دانش آموز به شرکت در امتحان تعلیمات دینی اسلامی منعی برای شرکت وی نخوهد بود . 1 1- به استناد رأی صادره در ششصد و شصت و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 31/3/80 که طی شماره 8/794/120 مورخ 3/4/80 ابلاغ شده است ، ماده مذکور اصلاح گردید . ماده 11- پایه تحصیلی دانش آموزی که به عللی مانند عدم دسترسی به مدرسه ، بیماری و یا اقامت در خارج از کشور نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود یا مدارک تحصیلی وی در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی از بین رفته و یا وقفه ای در ادامه تحصیل او ایجاد شده است و همچنین پایه تحصیلی دانش آموزی که مدارک قابل قبولی جهت ارزشیابی ندارد ، در دوره ابتدایی با رعایت حداقل سن متعارف ثبت نام و بررسی های انجام شده از سوی شورای معلمان توسط شورای مدرسه تعیین می شود و در ستون ملاحظات دفتر آمار به رأی شورای مدرسه استناد می شود . در دوره راهنمایی ، متقاضی ادامه تحصیل با توجه به حداقل سن متعارف و توانایی خود می تواند با معرفی اداره آموزش و پرورش محل در امتحان ورودی پایه مورد نظر شرکت نموده و درصورت احراز شرایط قبولی در پایه بالاتر ادامه تحصیل دهد .(سن متعارف در دوره ابتدایی برای پایه های اول تا پنجم به ترتیب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 سال تمام و برای پایه های اول تا سوم راهنمایی 11 و 12 و 13 سال تمام می باشد.)1 1- به استناد ماده 43 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20/5/79 که طی شماره 8/1077/120 مورخ 7/6/79 ابلاغ شده است ماده مذکور اصلاح گردید . تبصره 1- دانش آموزان متقاضی امتحان ورودی در دوره راهنمایی تحصیلی باید ابتدا به اداره آموزش و پرورش مراجعه کنند تا جهت امتحان به یکی از مدارسی که از قبل بدین منظور اختصاص یافته معرفی شوند . ثبت نام آنان پس از اعلام نتیجه از طرف مدرسه مذکور با معرفی اداره آموزش و پرورش در یکی از مدارس انجام خواهد شد . تبصره 2- امتحان ورودی در دوره راهنمایی تحصیلی طبق مفاد این آیین نامه به صورت یک نوبتی و بدون تجدیدی است و مواد امتحانی آن عیناً مواد امتحانی داوطلبان آزاد خواهد بود شرکت کنندگان در امتحان ورودی به شرطی قبول شناخته می شوند که با رعایت مفاد ماده 18 ، نمرۀ امتحانی آنان در سایر دروس کمتر از 10 نباشد و در صورت مردودی با تمایل داوطلب ، مدرسه می تواند از وی در پایۀ پایین تر امتحان بعمل آورد . تبصره 3- نمرات امتحان ورودی قبول شدگان دوره راهنمایی تحصیلی در ستون شهریور ماه دفتر امتحانات و کارنامه تحصیلی آنان ثبت می شود . شماره معرفی نامه با اشاره به ماده 11 این آیین نامه در ستون ملاحظات درج و پس از امضای مدیر با مهر مدرسه ، مهر می شود . تبصره 4- متقاضیان شرکت در امتحانات پایه های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی باید به همراه داوطلبان آزاد یا دانش آموزان در امتحانات مربوط شرکت نمایند . تبصره5 - امتحان ورودی بر اساس این ماده صرفاً به منظور تعیین پایه تحصیلی دانش آموز جهت ورود به مدرسه و ادامه تحصیل می باشد و ارزش دیگری ندارد .

/ 0 نظر / 10 بازدید