نگارش 4/1 راهنمایی

آخرین تغییرات در نگارش

الف – پیرو نامه مورخ 15/5/91 دفتر آموزش متوسطه و راهنمایی تحصیلی به شماره 98694/220 که در آن تصریح شده است که سرراست کردن نمرات با روش سنوات گذشته و عدم سلب اختیار از دبیرصورت پذیرد در این نگارش نمره جدیدی در لیست ورود نمرات اضافه شده است بنام نمره میانگین نوبت که در واقع همان نمره میانگینی است که تا بحال سیستم آن را در هر نوبت برای هر درس محاسبه و سپس آن را رو به بالا گرد می کرد . این روش کماکان در سیستم به قوت خود باقی است فقط اگر معلمی در مورد دانش آموز خاصی در یک درس  به هر علتی  نخواست تا از روش گرد کردن سیستم استفاده نماید و در نظرد اشت تا نمره میانگین دیگری را به دانش آموز اختصاص دهد فقط کافی است در این ستون جدید نمره میانگین مورد نظر خود رابرای ثبت درسیستم واردنماید.بدیهی است که سیستم برای آن دسته از دانش آموزان که نمره میانگین برای آن ها توسط دبیر ارایه نشده است در محاسبه این نمره از روش قبلی خود استفاده میکند

و برای دانش آموزانی که نمره میانگین آنها توسط دبیر ارائه شده است از این نمره استفاده خواهد کرد .پس درنتیجه ثبت نمره میانگین توسط دبیر اجباری نیست !

ب – اشکالی در درج نام معاون اجرایی مدرسه در چاپ دفتر آمار موجود بود که رفع شد

ج – چون مشاهده شده که در دریافت از سیستم سناد در مشخصات فردی دانش آموزان برخی حروف به اشتباه در سیستم مدرسه ثبت میشوند در این نگارش سیستم به هنگام ورود در صورت برخورد با این قبیل مشکلات آن ها را تصحیح میکند

/ 0 نظر / 21 بازدید