کد خطاهای سیستم دانا

کد خطا 1 -شرح خطا : در فایل مشخصات دانش آموزان دانش آموزانی با بیش از یک کد وجود دارد

راه حل : دانش آموز با کد غلط را حذف نمایید. ذکر این نکته ضروری است که ابتدا سوابق دانش آموز با هر 2 کد را بررسی نمایید.ممکن است برخی از سوابق در همان کد غلط ثبت شده باشد که در کد صحیح وجود ندارد.در این صورت سوابق رادر کد صحیح نیز ثبت نمایید

کد خطا 3- شرح خطا : وجود سال تحصیلی نامعتبر در آرایه موجود در فایل مشخصات.

راه حل : سوابق دانش آموز را بررسی نمایید و سال غلط را اصلاح نمایید.

کد خطا 11- شرح خطا : پایه دانش آموزدر فایل مشخصات دانش آموزان غلط است.

راه حل : بررسی نمایید که دانش آموز به طور درست ثبت نام و تعیین پایه و رشته شده

باشدو سوابق نیز به درستی وارد شده باشد.

کد خطا 12- شرح خطا : برای دانش آموز هیچ سابقه ای ارسال نشده است.

راه حل : برای این گونه دانش آموزان باید در همان سالی که ترک تحصیل نموده اند ثبت نام

صورت گیرد.چون این کار منوط به باز نمودن سال و دوره است فعلا این کار از طرق عادی میسر

نیست و درنگارش های بعدی باید اصلاح شود.

کد خطا 13-شرح خطا : در مورد سال جاری برای مدرسه هیچ سابقه ای ارسال نشده است.

راه حل : در این گونه موارد که معمولا کم رخ می دهد با به روز آوری پایگاه و تغییر سال و

دوره مشکل رفع می شود.

کد خطا 14-شرح خطا : برای این دانش آموز در سال جاری سابقه ای وجود ندارد.

راه حل : دانش آموز را در قسمت ثبت نام و تعیین پایه و رشته انتخاب نموده و پایه و رشته وی را

مشخص نمایید.

کد خطا 26-شرح خطا : وضعیت تحصیلی در پایان سال نامشخص است.

راه حل :  سوابق دانش آموز را بررسی نمایید و سال و دوره هایی که ناتمام و یا تجدیدو یا کمبود و

مازاد  است را بررسی نمایید و سوابق را اصلاح نمایید.

کد خطا 29-شرح خطا : پایه دوم و یا سوم و رشته عمومی در فایل اصلی سوابق.

راه حل :  سوابق دانش آموز را بررسی نموده و در سال ودوره ای که رشته اشتباه است آن را اصلاح نمایید. 

کد خطا 31-شرح خطا :رشته در فایل اصلی سوابق خالی است.

راه حل : سال و دوره اعلام شده را بررسی نموده و رشته صحیح را وارد نمایید

کد خطا 32-شرح خطا :رشته غیر عمومی است در حالی که دانش آموز پایه اول قبولی را ندارد.

راه حل : سابقه دانش آموز را مشاهده نمایید وبررسی کنید که چرا پایه اول قبولی را ندارد.در صورت

تجدیدی و ناتمام بودن اصلاحات لازم را انجام داده و در نهایت مطمئن شوید دانش آموز در پایه اول

قبولی را کسب نماید 

کد خطا 40 -شرح خطا :رشته غلط است.

راه حل : سابقه دانش آموز در سال ودوره اعلام شده را بررسی نموده و رشته صحیح را که احتمالا خالی است را وارد نمایید .

کد خطا 41-شرح خطا :در سال و دوره ذکر شده برای این دانش آموز انتخاب واحد وجود ندارد.

راه حل : دانش آموز مورد نظر را انتخاب واحد نمایید .

 کد خطا 44- شرح خطا :پایه غلط است.

راه حل : سابقه دانش آموز در سال ودوره اعلام شده را بررسی نموده و پایه را اصلاح نمایید

/ 0 نظر / 18 بازدید