اصلاحیه آیین نامه متوسطه

اصلاح تبصره ی 2 ماده ی 5 و بند3 ماده ی 85 و بند «و» تعـاریف مربوط به فصل چهارم آیین نامه ی آموزشی دوره ی سه ساله ی متوسطه روزانه(سالی ـ واحدی)را در فایل ضمیمه ببینید
                                                             فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 15 بازدید