چند اصطلاح جامعه شناسی

توده (mass) و دسته (gang) و گله انسانی (human herd) را هم می توان در شمار عامه دانست.

توده جمعی است وسیع با تجانس و ربط فراوان و معمولاً ناخرسند و پرخاشگر. معمولاً همة اعضای یک توده با یک دیگر تماس نزدیک ندارند، ولی گاهی قسمت بزرگی از یک توده در جایی مجتمــع می شوند. تودهایی که اعضـــای آن در یک محل گــــرد می‌آیند، تودة همجا (contiguous) یا (assembled mass )، و خلاف آن تودة ناهمجا (noncontiguous mass)  یا (unassembled mass) خوانده می‌شود. بیکاران یک شهر یا محرومان کشور نمونه هایی از توده اند. کلمة توده ها (masses) بر اکثریت فرودست یک شهر یا یک کشور یا جهان اطلاق می‌گردد.

دسته جمعی است نسبتاً پایدار که معمولاً برای مصالحی منحصر به خود و کمابیش مخل مصالح عمومی تشکیل می‌شود. دسته از جماعت فعال با دوام تر، و از جماعت مجذوب استوارتر است. نمونة دسته جمعی از دزدان یا قاچاقچیان است.

گله انسانی جمعی انسان است که مانند حیوانات، بدون تأمل و نظم و به شیوه ای کورانه موافق رفتار رهبر یا رهبران خود، رفتار می‌کند. جمعی که دیوانه وار بر سر سیاه پوستی می‌ریزد و او را «لینچ» می‌کند، گله‌ای انسانی است.

/ 0 نظر / 14 بازدید