اصطلاحات جامعه شناسی

جنون اجتماعی

هوس اجتماعـــی شدیدی که شخص را همواره وسوسه کند، جنون اجتماعـی (social craze) خوانده می‌شود. جنون اجتماعی صورتهای گوناگون دارد: جنون جدول حل کردن بعضی از روزنامه خوان‌ها تا جنون زهد فروشی برخی از گروه‌های دینی.

شیدای اجتماعی

هوس اجتماعی پردوامی که با عواطف عمیقی آمیخته باشد، شیدای اجتماعـــی (social mania) نام دارد. نمونه آن رفتار متعصبانی است که محض امری که تازگی دارد، خواب و خوراک خود را فراموش می‌کنند.

هراس اجتماعی

رفتار جمعی وحشت آلود پریشانی که براثر احساس خطر پدید آید، هراس اجتماعی (social panic) نامیده می شود. هراس اجتماعی تمام ذهن را به سرعت فرامی‌گیرد و شخص را به تلاشهای ناگهانی ناسنجیده برمی انگیزد. نمونه آن رفتار جمعی است که در سینما نشسته اند و ناگهان بر اثر حادثه ای مانند آتش‌سوزی، دیوانه وار یا وحشیانه به درها هجوم می برند.

منبع هر سه یادداشت ازکتاب زمینه جامعه شناسی؛ دکتر امیر حسین آریان پور بود. 

/ 1 نظر / 16 بازدید
رحیم ملکی

سلام متشکرم