فوق‌العاده‌ مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در جلسه اول شهریوماه 89 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در اجرای بند «الف» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد اختیار حاصل از جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده‌ مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را تصویب نمود.

گفتنی است؛ دستورالعمل فوق پس از تایید رئیس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.

براساس این گزارش؛ در دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا آمده است:

1- کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76294/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته باتوجه به ضریب محرومیت محل خدمت بر مبنای حقوق ثابت و براساس جدول شماره یک بهره‌مند می‌گردند.

جدول شماره یک

ضریب محرومیت دهستان

سطح مشاغل

ضریب

 (5)

ضریب

(6)

ضریب

(7)

ضریب

(8)

ضریب

 (9)

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدو بالاتر

13%

16%

19%

22%

25%

سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

12%

14%

16%

18%

20%

2- کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجه‌بندی نقاط کشور از لحاظ بدی آب و هوا پیوست تصویب نامه شماره 20272/ت515هـ مورخ 14/1/1374 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق‌العاده بدی آب و هوا با توجه به درجه‌بندی آب و هوای محل خدمت بر مبنای حقوق ثابت و براساس جدول شماره دو بهره‌مند می‌گردند.

 

جدول شماره دو

درجه بندی آب و هوا

سطح مشاغل

درجه (1)

درجه (2)

درجه (3)

درجه (4)

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدو بالاتر

13%

17%

21%

25%

سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

11%

14%

17%

20%

تبصره 1- تا تعریف و تعیین مشاغل تخصصی از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تعریف پیش‌بینی شده در طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/6/1363 ملاک عمل برای تشخیص مشاغل تخصصی می‌باشد.

تبصره 2- فوق‌العاده‌های مذکور صرفاً به کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادره در فهرست مناطق مورد اشاره اشتغال داشته باشند تعلق می‌گیرد.

تبصره 3- ارقام ناشی از اعمال درصدهای تعیین شده در این دستورالعمل جایگزین فوق العاده بدی آب و هوا موضوع بند (6) و مبالغ موضوع بند (7) فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 می‌شود و به میزانی که از فوق‌العاده‌های مذکور در مابه‌التفاوت کارمندان ذی‌نفع منظور شده است، از ارقام یاد شده کسر می‌گردد.

تبصره 4- مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقو‌دالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی که از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره‌مند می‌باشند در صورتی که محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا موضوع تصویب‌نامه‌های مندرج در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل باشد حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایای مربوط برخوردار می‌گردند.

منبع خبر:سایت وزارت آموزش وپرورش

بهاربیست                   www.bahar-20.com

/ 0 نظر / 19 بازدید