دیگران را بفهمیم

 

اگر کسی بیش از حد می خندد، حتا به مسائل خیلی ساده و معمولی؛ او از درون به شدت اندوهگین است

 When A Person Sleeps A lot, Be Sure that Person Is Lonely.

اگر کسی بیش از حد می­خوابد، مطمئن باشید که او احساس تنهایی می­کند.

 

 When A Person Talks Less, And If He Talks, He Talks Fast Then It Means That Person Keeps Secrets.

 

اگر کسی کمتر حرف می­زند و یا در زمان حرف زدن بسیار سریع صحبت می­کند؛ این بدان معنیست که رازی برای پنهان کردن دارد.

 

 When Someone Can't Cry Then That Personality Is Weak.

 

اگر کسی قادر نیست بگرید، او شخصیتی ضعیف است.

 

 When Someone Eats In an Abnormal Way Then That Person Is In Tension.

 

اگر کسی بطور غیر نورمال غذا می­خورد، از استرس و فشارِ زیاد رنج می­برد.

 

 When Someone Cry On Little Things Then It Means He Is Innocent & Soft Hearted.

اگر کسی به سادگی می­گرید، حتا در برابر مسائل خیلی ساده، او فردی بی گناه و دل نازک است.

 

 When Someone Gets Angry On Silly Or Small Things It Means He Is In Love.

 

اگر کسی به سرعت عصبانی می­شود، حتی برای مسائل کوچک و پیش پا افتاده، این بدان معناست که او عاشق شده است.

 

So True, Try To See All These In Real Life, You Will Find All ...

 

اگر به اطراف خود بخوبی نگاه کنید، همه این موارد را خواهید یافت ...

 

Try to understand people ...

 

... دیگران را بفهمیم

/ 0 نظر / 14 بازدید