مردی از دیوانه ای پرسید اسم اعظم خدای را میدانی؟

دیوانه گفت نام اعظم خدا نان است اما این را در جایی نمی توان گفت!

مرد گفت:نادان شرم کن... چگونه اسم اعظم خدا نان است؟!

دیوانه گفت:در قحطی نیشابور بیست شبانه روز می گشتم

نه هیچ جایی صدای اذان شنیدم و نه درِ هیچ مسجدی را باز دیدم

«از آنجا بود که فهمیدم نام اعظم خداوبنیاد دین و مایه ی اتحاد مردم

نان است»

شیخ عطار نیشابوری  • فارسی بوک
  • سه سیب